CN
EN

体能课

体能课

课程目标:通过感觉统合训练建立孩子的感觉器官和大脑神经系统之间的正常关
                 系,通过感觉统合训练,改善自闭症儿童感知觉处理异常等问题.
课程方式:通过《感觉统合测评表》的评估,根据评估儿童在:
               (一)前庭平衡和大脑双侧分化,
               (二)脑神经生理抑制困难,
               (三)触觉防御过多及反映不足,
               (四)发育期运用障碍,
               (五)视觉空间、形态,
               (六)本体觉,
               (七)压力的情绪反应,
                 这七个方面来来设计学生训练内容