CN
EN

个训课

个训课

 

课程目标:根据学生能力的优劣势有针对性的设计学生训练内容。激发儿童各项潜能,使儿
                  童在其薄弱的方面得到相应的提高,逐渐促进其整体能力的发展。
课程方式:采取一对一的针对性训练,一个老师、一个学生、一个教室。
专业基础:1、依据PEP-3评估报告分析孩子在孤独症训练九大方面的各项能力情况,主要
                       包括其发展年龄、发展区间、现阶段瓶颈等。制定学生半年训练计划。
                  2、在训练中根据学生的具体情况采取ABA、AAC、PRT、PCI等孤独症干预训
                       练方法。